Blog

عیسی گلسرخی

بنام خداوند جان و خرد ریاست محترم دادگاه اجازه دهید سخنان خود را با اصل ۱۶۸ قانون اساسی شروع کنم . این اصل بنیانی که

Read More »