Blog

من حالم بد است

من حالم بد است. نمیخواهم فحش بدهم. پارسال که حالم بد بود فحش دادم. حالم خوب نشد. شعر خواندم. حالم خوب نشد. تجزیه و تحلیل

Read More »

ایران، یک امید: آزادی

 در پاسخ به ایران، یک امید. روزی  ایران من دوباره دلشاد خواهد شد.  از گوشه های بازارهایش تا سنگفرش خیابان هایش پر از صدای خنده

Read More »

دعوت به شعر فارسی

دوستان عزیزم:  مدتی این مثنوی تاخیر شد.  در هیاهوی سیاست و بیم و امید برای هم میهنان عزیزمان، حواسم از شعر زیبای فارسی پرت شد

Read More »

از لابلای اخبار

اگر شما هم مثل من این روزها با نگرانی اخبار ایران را دنبال می کنید، حتما مثل من حالتان زیاد جا نیست.  من فکر نمی

Read More »

Iran, a reflection : آزادی

در پاسخ به دعوت ایران، یک انعکاس همه می دانند مقابلهء افراد دست خالی با حکومت ایران چه عقوبتی دارد. ایران و ایرانی ها کم

Read More »

رسالت ایرانیان خارج از ایران

 ایرانیان عزیز خارج از کشور، حتی برای لحظه ای دست از تظاهرات بر علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم بی گناه و بی پناه ایران بر ندارید.  خسته

Read More »

من و مونس احمدی نژاد

محمود، گه سگ آشغال، مرتیکهء قاتل جانی، *شنیدم کم کم راه افتادی داری ادای رییس جمهور پیروز ایرانو در میاری. معلومه که باهاس این کارو

Read More »

من و خامنه ای

خامنه ای کثافت. امشب من عرقمو خوردم. تو هم کوفت بخور. باهات چند کلمه حرف دارم مرتیکهء قاتل بیشرف. هر کی هم از فحش بدش

Read More »

The die has been cast

It is really mind boggling to see some intelligent people talk in gloating or complacent tones about the travesty that has happened in Iran over

Read More »

دعوت به مشاعره

یادش به خیر، تابستان های تهران چه خوب و چه دلنشین بودند.  از دویدن توی کوچه ها و خوردن بستنی یخی و هوا کردن بادبادک

Read More »

Where would you be?

When the Islamic Revolution happened in 1978-1979, I was a student abroad.  I couldn’t make any sense of what was happening all over Iran, and

Read More »

به محمود چاخان رای بدهید!

همهء ما ظرف سی سال گذشته کمابیش به چاخانهای رهبران جمهوری اسلامی عادت کرده ایم.  اما خودمانیم، چاخانهای محمود احمدی نژاد واقعا ظرف این سی

Read More »

بهترین اختراع قرن! (:

دوستان، انتظارها به پایان رسید! دستگاه خودکار دعا و روشن کردن شمع رسید! از این پس کلیهء نیازها و مشغله های فکری ملت مسلمان و

Read More »