Author

Open,

پایان اعتصاب غذا

۱۲ زندانی اعتصاب کننده در زندان اوین عصر دیروز به اعتصاب خود پایان دادند. به گزارش خبرنگار کلمه، ۱۲ زندانی اعتصاب کننده که از شنبه...