Blog

It Is Amazing…

It Is Amazing…   Just clik the web address and enter your birth year in the box. Than wait and watch the major event that

Read More »

شرط بندی

يك روز خانم مسني با يك كيف پر از پول به يكي از شعب بزرگترين بانك كانادا مراجعه نمود و حسابي با موجودي 1 ميليون

Read More »

من که اشکم در آمد

نامه ای از فرزاد کمانگر به دانش آموزانش: بابا آب داد بچه ها سلام دلم برای همه شما تنگ شده ، اینجا شب و روز

Read More »

دماغ عمل نکرده!

ایران شده است پایتخت جراحان پلاستیک در دنیا. . عمل دماغ برای بعضی از دختران و آقا پسرها از نان شب واجب تر شده است.

Read More »

خالی بندی های دو مورچه مشهدی

مِدنی چیه؟ یَک روز داشتوم مرفتوم یَهویی یَک تیکه پیشگل گوسبند (گوسفند) پیدا کردُم امدُم برِشدارُم ببروم خانمان دیدُم یکی از ایی خرمگسا امد روش

Read More »