Blog

arash kamangeer

ki arash be rah chin safar khahad kard, deevar bolandash ra gozar khahad kard , bar darvasehhaye chin v tabat rah ahreman ra khahad bast, teer

Read More »