Author

All Posts

Open,

سیصد گل سرخ

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی ما گر زسر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم در...
Open,

حجاب

برگردان شعر انگلیسی حجاب سروده م پ د یک حجاب کشف شد  به سال هزار و سیصد و چهارده شده مدفون در عمق زمین همچون ابولهول...
Open,

سلام لاله

دفن شده در لا به لای تار و پود هستی من، کوچه ای ماندگار است، کوچه ای که معصومیت کودکیم را ربوده است تا خود...
Open,

دسیسۀ سبز

در پیچ و خم دنیای سیاست ایران، دردناک تر از سکوت عالمان، دشوارتر از گناه هم خونان، غمناک تر از خیانت یاران و دلخراش تر...
Open,

ظلمت

شبانگاه است. شکار طعمه ای سرکش میل دام فاسق شام است. خیال هرزۀ شبگرد بخیل عالم خواب است. شبانگاه است. شامۀ دلبری دلتنگ جامۀ اوج...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!