Author

All Posts

Open,

شکست توهم

اصلاحات به معنای نوعی کمک رسانی به حکومت اسلامی پدیده ی تازه ای نیست. از فردای بنیانگذاری این حکومت عده ای از درون و بیرون... Comment
Open,

واعظ شهیر

این مرد تقی تنکابنی بود که یک روزه شد تقی فلسفی,"واعظ شهیر", نوکر بادمجان , منبرش هم منبر صدتومانی شد چون با ارباب فالوده می... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>