Blog

ترکمنچای دوم

  هدف از مذاکرات بین کشورهای همجوار دریای خزر تقلیل سهم ایران در دریای خزر از 50% طبق قرارداد 1940 به 11% می باشد. درصورت

Read More »