Blog

فردوسی منتقد نه ناسیونالیست

در میان روشنفكران ایرانی علاقه به اسطوره‌های یونانی نسبت به اسطوره‌های ایرانی وشاهنامه‌ی فردوسی بسیار فزون‌تر بوده است. درست است كه بخش بزرگی از اسطوره‌های

Read More »