Blog

دیروز، امروز، فردا

یکی از مضامینی که سالهای اخیر با آن آشنا شده ایم بر حذر داشتن مردم از نگاه به گذشته است: به دیروز برنگردیم، به پشت

Read More »

ثابتی

در دامگه حادثه بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی گفتگوی پرویز ثابتی با عرفان قانعی فرد لس آنجلس، شرکت کتاب، ۶۶۹ صفحه ساواکی های

Read More »

چرا هنوز گرفتاریم؟

چندی پیش نگاهی به یکی از این مناظره هایی انداختم که دم به ساعت از تلویزیونهای خارجی پخش میشود. مضمون گفتگو «سکولاریسم» بود. حرفهایی که

Read More »

مرگ دوم سلطنت

ختم شدن جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات شکل گرفته بود مبدأ چند تحول عمده اپوزیسیون شد. اولین و بارزترین تغییر که بارها هم به

Read More »

معترضان طناز

این امر که صحنۀ موسیقی ایران از انقلاب به این سو چند تحول عمده پیدا کرده است، حتی برای کسی مانند من هم که چندان

Read More »

دعوا بر سر عصمت

من در تحلیل هایی که تا به حال در بارهُ حکومت اسلامی نگاشته ام بارها بر چند نکته تأکید کرده ام: یکی اینکه حکومت فعلی

Read More »

هراس از پیروزی

هر گاه صحبت از براندازی نظام میشود هراس از فروریختن كل دستگاه حكومتی، پیدایش خلاء سیاسی و خطر تجزیۀ مملكت نیز خود نشان میدهد. البته

Read More »

تحریم هوشمند؟

یكی از این عبارات نوساخته كه توسط اصحاب رسانه و با گرته برداری از اصطلاحات فرنگی و با عجله ضرب گشته و به سرعت هم

Read More »

غیبت و ظهور

دو امر را به نگارش مقالۀ حاضر واداشت. اول توجه كلی به این نكته كه كار روحانیان حاكم بر ایران از بابت الهیات از سیاست

Read More »

تب یا مرگ؟

ایرانیان آزادیخواه طالب مرگ نظام اسلامی هستند اما فراوانند آنهایی كه سر و صدای بسیار میكنند ولی به بیش از تب این نظام راضی نیستند

Read More »

درسی كه باید گرفت

از بیست و دوی بهمن به این طرف صدای شكوه و شكایت همهٌ مخالفان و بخصوص آنهایی كه همت كرده بودند و برای مبارزه با

Read More »

مسئلهٌ رهبری

جنبش مردمی ایران كه دارد روز به روز به انقلاب شبیه تر میشود و بر امید همهٌ آزادیخواهان میافزاید تداومی پیدا كرده كه نشان میدهد

Read More »

نهضت پرابهام

من تصور نمیكنم ایران معاصر تا به حال شاهد نهضتی اجتماعی به پرابهامی موج اعتراضات اخیربوده باشد. بهترین شاهد این امر تعداد مقالاتی است از

Read More »

انقلاب مجازی

ایرانیان طی جنبش­های اجتماعی معاصر از رسانه های موجود و بخصوص وسایل ارتباطی دوران استفاده كرده اند. امروز هم نوبت اینترنت است. استفاده از این

Read More »

ما راكجا میبرید؟

با گذشت بیش از سه ماه از شروع اعتراضات اخیر در ایران برای همه روشن شده كه جریان جدی تر از آن است كه به

Read More »

كدام دیوار را بشكنیم

بزرگترین قربانی حوادث اخیر ایران «اصلاح طلبی» بود كه بالاخره به دست حكومت شهید شد و دلبستگان را داغدار و پریشان حال نمود. حیات چند

Read More »

سر و دم روباه

از موقعی كه جنجال «انتخابات» در ایران بر پا شده انواع و اقسام استدلال ها برای بی اعتبار شمردن پیروزی احمدی نژاد و برنده محسوب

Read More »

از ورای دود

برای اولین بار بین دزدانی که رأی ملت را بین خود تقسیم کرده اند اختلاف افتاده و آنهایی که به سهمشان راضی نیستند صدا را

Read More »

نفت نامهٌ موحّدی

چند سالی از انتشار کتاب «خواب آشفتهٌ نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران»  Vol 1 2 3 نوشتهٌ محمدعلی موحد میگذرد. از زمانیکه کتاب

Read More »

این بانگ آزادیست

داستان کشتار در خاطر همه هست. خمینی پس از پایان جنگ ایران و عراق، این موهبت الهی که به نظام ساخته و پرداختۀ وی فرصت

Read More »

ما و رسانه هایمان

تنوع نامتعادل ————- شمار بالای رسانه های ایرانی قابل توجه است و گاه این تصور را ایجاد میكند كه در این فراوانی همه چیز میتوان

Read More »

دوقلوهای به هم چسبیده

از روزی كه اسلامگراها محض ارتقای خمینی به مقام بزرگترین مرجع سیاسی و مذهبی به وی لقب امام دادند تا به امروز كه جسته و

Read More »

ضد ولایت فقیه

  پیشگفتار من فعالیت سیاسی را از انقلاب 1357 آغاز كردم، با طرفداری از شاپور بختیار كه وارث برحق و شجاع دكتر محمد مصدق بود

Read More »