Blog

6 سال زندان برای یک مصاحبه

عمادالدین باقی دیروز به جرم انجام یک مصاحبه به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان در یک دادگاه عمومی به اتهام افشای اسناد محرمانه

Read More »

شیوا را پای چوبه دار نبرید

این روزها اکثر سایت ها و پایگاههای اجتماعی از احتمال صدور حکم اعدام برای شیوا نظرآهاری سخن می گویند؛برخی هم تا بدانجا پیش رفته اند

Read More »

احضار، اعدام، اعتصاب

خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند در گفتگو با “روز” خواستار ملاقات دادستان

Read More »

وحشت حکومت از سنگ قبرها

روز گذشته و در حالی که تهران فضایی نسبتا آرام را پشت سر می گذاشت خبرنگاران “روز” از مسدود شدن تمام خیابان های منتهی به

Read More »

سونامی بازداشت در سراسر ایران

وج بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایران در حالی ادامه دارد که از سویی با بازداشت نزدیکان و بستگان رهبران معترضان، حلقه فشارها بر میرحسین

Read More »

موج دستگیری در فردای عاشورا

خبر ربودن پیکرجانباختگان روز عاشورا و آغاز موجی دیگر از بازداشت های فله ای فعالان سیاسی و مطبوعاتی، روز گذشته افکار عمومی و محافل سیاسی

Read More »