Blog

شکست سفر احمدی نژاد به قم

ديدارهای احمدی نژاد در قم درحالی به ملاقات با نوری همدانی و مکارم شيرازی و جعفر سبحانی از روحانيون حکومتی و همچنين ملاقاتی با مصباح

Read More »