Blog

آسیه در میان دو دنیا

 “آسیه در میان دو دنیا” روایت زندگی زن روستایی ایرانی است، در گذرگاه عبور جامعه از سنت به مدرنیته، و در بستر شکل گیری افکار

Read More »