Blog

علت خودکشی فرزند شاه

از آنجا که صاحبان عزا که در اولویت موظف به حفظ حرمت متوفای! خودند، رعایت نکرده و بجای «رعایت آداب عزا» متاسفانه مشاهده شد کوشیدند

Read More »