IDEAS

بازگشت به خويشتن براي گذار به دموکراسي

در اين ره دره ها راهند/ بدين سو کوه ها صافند

15-Aug-2007

وجود حکومت هاي استبدادي شاه و شيخ، که بطور گزينشي تاريخ ايران را سانسور و يا مصادره به مطلوب کرده اند، مانع از آن بوده است تا ايران و ايراني، با شناخت و اتّکا به هويت تاريخي خود، جايگاه شايسته اش را در دنياي مدرن امروز باز يابد. بويژه در دوران مدرن، دنباله روي از ايدئولوژي هاي وارداتي شرق و غرب مانع از بازيابي و احياي سنت هاي حيات بخش نهفته در فرهنگ غني و سرشار ايران، که راز شکوفايي و تأثيرگذاري اين کهن ديار در گذشته، و بقاي آن تاکنون است، بوده اند. گويي اين داستان فراق و جدايي، قصهً پرغصه و تکراري ما ايرانيان از گذشته هاي دور است.
>>>

IDEAS

قانون ظروف مرتبطه و اسلام زدگی

اگر صبر داشته بايم، شاهد فرو نشستن توفان نيز خواهيم بود

15-Aug-2007
اکنون جهان اسلام، در قالب «طلبکار»، برخاسته است تا گستاخانه به جهان بگويد که دارای ارزش هائی برتر از ارزش های غرب است؛ زنانش از زنان غرب مرفه تر و مصون ترند؛ قوانين بيابانی شکنجه و قطع دست و سنگسار و اعدامش در راستای ريشه کن کردن جرم و جنايت از روند پيچيدهء دادگستری در غرب کارآمدترند؛ و تازه دری گشوده به ملکوت خداوند هم دارند که، در چشم کسی که چيزی برای از دست دادن ندارد، مرگ را خار و حقير می کند و زندگی در گلشن رضوان و همآغوشی با حوری و غلمان را تضمين جانفشانی توده ها می سازد.
>>>

STORY

اوهام!

خب گیریم که بوی کافور هم بیاید

11-Aug-2007
نمی دانم چرا بوی کافور رهایم نمی کند؟ از هر وسیله معطر کننده ای هم که دم دست دارم بوی تند و تیز کافور بیرون می زند. همه آن هائی را هم که می شناسم، که مراوده دارم، که می بوسم، که در آغوش می گیرم همین بو را می دهند.>>>

IDEAS

عقل، دین و خشونت

باور کردنی نیست که ما در ابتدای قرن بیست و یکم خود را در چنبره خشونت جهانی به نام دین می یابیم

08-Aug-2007
پاپ بندیکت شانزدهم (کاردینال راتزینگر سابق) در سخنرانی پارسال خود ( تحت عنوان ایمان، عقل و دانشگاه) در روزنبرگ تلازمی بین دین غیر عقلانی (به زعم او: اسلام) و خشونت دینی قائل شد. فحوای این سخنرانی بخودی خود اسلام را به چالش میخواند ولی آنچه موجب بر انگیختن احساسات فراوان شد اشاره او به امپراطور بیزانسی مانوئل پالیو لوگوس دوم (1350-1425 میلادی) بود که علی ما نُقِل در مباحثه ای (که به سبک رایچ در تمدن یونانی بشکل دیالوگ نوشته شده و واقعیت تاریخی آن محل تشکیک است) به یک عالم مسلمان ایرانی میگوید: >>>

FACEBOOK