“خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر”