“هر روز دلم در غم تو زارتر است وز من دل بیرحم تو بیزارتر است بگذاشتیم، غم تو مگذاشت مرا حقا که غمت از تو وفادارتر است”