“هر روز نو جامی دهد، تسکین و آرامی دهد هر روز پیغامی دهد، این عشق چون پیغمبرم”