گل بارون زده

با صدای داریوش

29-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Soosan Khanoom

دفتر شعر من از تو ، سبد خاطراتم ......... ای تو جاری توی شعرم

Soosan Khanoom


What a voice ... What a song ...  & the lyrics .... pure poetry ! 

Thanks for posting this ... I have not been listening to this song for ages ..

Memory oh....  Memories   : (