خامنه ای و همجنسگرایان

.خامنه ای: در جوامعی که ازدواج بین همجنسگرایان قانونی شود، ازدواج بین محارم هم آزاد خواهد شد

15-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by mehrdadmCommentsDate
Omid Djalili: The Baha'i Faith in Words and Images
11
Dec 05, 2012
Dimmed Lanterns
1
Dec 05, 2012
Iranian TV shows off 'captured US ScanEagle drone'
5
Dec 04, 2012
more from mehrdadm
 
Mort Gilani

No Shame for His Shit

by Mort Gilani on

So why is that the Iranians marry their cousins not the Americans?


divaneh

Why Akhonds think so much about incest?

by divaneh on

Akhonds seem to have really wild dreams about their mothers, sisters and daughters. No need to dream about their aunts as they have full permission to jump on them.


tehran e Azad

AshkanM another barbaric backward person

by tehran e Azad on

The world should unite against IRI and her allies and wipe this murderous regime and her allies OFF the face


nozarmahallati

ArashM

by nozarmahallati on

How did you manage to bring Israel into this?!

This is about a freagin mullah and homosexuality.

The biggest illegal occupation of nations is what these MoFos have done to Iran.


Faramarz

بچه باز کراسی و بز و گوسفند باز کراسی!

Faramarz


 

 

How's that for an explanation!


amirparvizforsecularmonarchy

I guess one can not discuss/express IRI here due to "IC Rules"

by amirparvizforsecularmonarchy on

on use of profanity, except Using the word Pluto-cracy to describe rule by despots and a tyrannical system is totally unjust to what a real Plutocracy is. Think of dog S#@! and then use you imagination.  IRI is a S#@!Ocracy made up of layer upon layer of S#@! such that regardless of what level one is at life is Sh#@! for all


Demo

خامنه ای و خود گرایی

Demo


به چهره مدعوین خوب نگاه کنیم که حتی یک نفرشان هم توجه به حرفهای عظیم! معظم که خود هرگز در غرب زندگی نکرده را ندارند. بهر حال مشکل جامعه ما نه همجنس گرایی است و نه همجنس بازی متداول در جهان آزاد؟! بلکه مشکل بُت گرایی، شاهگرایی، اربابگرایی، بالاسر گرایی، امامگرایی، و معظم گرایی است که چون غل و زنجیری به پای اکثریت ملت بسته است. سرچشمه همه آن گراها هم خودگرایی است که کم و بیش در هر وجود هر ایرانی نهفته است. این پیرمرد معظم! هم نمونه ای واضحی از گرایشهای ذکر شده ایرانی است که خودش نمیتواند و یا نمیخواهد بپذیرد که سن زیادی از او گذشته و بهیچوجه قابلیت رهبری مملکتی را که در شرایط بسیار بحرانی اقتصادی و اجتماعی بسر میبرد را ندارد. اکنون زمان این موعظه هایش نیست بلکه وقت اعترافش است به اشتباهکاریها و ندانم کاریهایش در برابر خدا و ملت. مجازاتش هم بماند با خداوند قاضی القضات.     


tehran e Azad

another backward barberic person

by tehran e Azad on

The world should unite against IRI and her allies and wipe this murderous regime and her allies OFF the face of the world!


Arj

Plutocracy vs. Kleptocracy

by Arj on

Interestingly, he alludes to the American plutocracy as if IRI is anything but! Indeed, since it's inception, IRI has moved on the trajectory of becoming the worst kind of plutocracy -- kleptocracy that is! 


AshkanM

IRI cannot top Israel in

by AshkanM on

IRI cannot top Israel in "TAVAHOSH".

Look how many Palestinians they have killed just in last few days !!!

World should unite against Israel and her allies. Otherwise, this trend of violence and illegal occupation of nations will continue to rise.

 


Fred

توحش وحوش

Fred


حاجی خدایگان، "همجنس بازی" نیست و همجنسگرایی است و اون "میل به محارم" و رواج آن در جهان آزاد هم فقط در ذهن و ضمیر وحوش قابل تصور و هضم است.