صندلی شریعتمداری میخ داشت؟ یا ...

آنتن - کاری از سامان اربابی

15-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

 
divaneh

شاید هم سیخ بوده

divaneh


و یا یک چیز دیگری که عبنه ایشان را می خارانده


fgtary

شریعتمداری

fgtary


After many days of constipation , he is getting ready to go


Faramarz

بواسیرش عود کرده بود!

Faramarz


 

 

He should buy a hemorrhoids seat cushion (donut) and take it with him everywhere!