امیر حسین فطانت در گواتاویتا

Photo essau

by Jahanshah Javid
11-Jul-2012
 

در چهل سال گذشته امیر حسین فطانت عموما به عنوان مسبب مرگ کرامت الله دانشیان معرفی شده. میگویند دانشیان را به ساواک لو داده. فطانت خود را خائن نمیداند و میگوید از هیچ چیز پشیمان نیست. وارد جزییات دقیق ماجرا نمیشود اما از لابلای گفته هایاش خیلی چیز ها را میشود درک کرد>>>video

Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah JavidCommentsDate
Hooman Samani: The Kissinger
4
Aug 31, 2012
Eric Bakhtiari: San Francisco 49er
6
Aug 26, 2012
You can help
16
Aug 23, 2012
more from Jahanshah Javid