Aref-Adib
16-Jul-2009
روزی یک نفر ایستاده بر روی لبه یک پل و میخواهد بپره. یک بسیجی جلویش را می گیره و می گه : "وایسا!چرا میخواهی خودت را بکشی؟" مرد میگه:"چرا نه؟ از زندگی توی این دنیای بی رحم خسته شده ام" >>>