XerXes.
03-Mar-2010 (one comment)
عقیده های سیاسی مثه اجناسن. منوپولی داره، نمیخواد از دست بده. آزدی رو بهانه می کنه، مثه اینکه آزادی به تخمش هست. نیست. اونایی که حمایت می کنه عیان است عزیز. داشته باش، آدرس ما خاور میانه. دین ما اسلام. این یعنی چی؟ >>>
XerXes.
02-Mar-2010 (59 comments)
به عقل جور در نمی آد.شما بگین چند کشور می شناسید که مردمش (هر چند انگشت شمار) از نفوذ کشورشان در منطقه ناراحت باشند؟ و یا اینکه از قدرتمند بودن کشورشان برنجند؟ و حتی بیشرمانه از دولتهای خارجی تقاضای جنگ (مثلا کمک) کنند؟ میهن فروشی را معنی کنید.>>>