انوشه انصاری؛ سفر به فضا هنوز به همان تازگی و خوبی است
Radio Farda
24-Apr-2008 (one comment)

اين سفر برای من در حال حاضر هم به همان تازگی، مهمی و خوبی است که در روز شروع يا برگشت بود. همانطوری که می گوئيد هر اندازه که از سفر مي گذرد، مي توان درباره آن بيشتر فکر کرد.

>>>
News Goffer

Anousheh Ansari Interview

by News Goffer on

Anousheh Ansari reflects on her space trip of last year.Share/Save/Bookmark