گفتگو با محمود دولت آبادی؛ از ادبیات دل نمی کنم
BBC Persian online / الهه خسروی یگانه
21-May-2008



طبقه بیست و یکم، تابلویی از پیکاسو و دری قهوه ای رنگ! اینها همه تصویرهای اولیه یک گفتگو با محمود دولت آبادی است، مردی که انگشت هایش شکل نوشتند و دود سیگارش حتی، کلمات انباشته شده در ذهنش را در فضا ترسیم می کند. >>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark