بوش: درخواست ایران برای تولید انرژی اتمی موجه است
BBC Persian
17-Jun-2008 (one comment)

 

گوردون براون و جورج بوش در اشاره به ارائه بسته مشوق های تازه به ایران به تهران هشدار داده اند "پیشنهاد شراکت" با آنها را بپذیرد
یا با تحریم ها و انزوای بیشتر بین المللی روبرو شود

>>>
Hajminator

Le Baton et la carotte

by Hajminator on

While Bush tells that the production of nuclear energy is acceptable for Iran, Brown annonces that 'Bank Melli' interests are frozen over Europe!


Share/Save/Bookmark