رابطه تهران- واشنگتن بعد از جرج بوش
Wasington Prism / Omid Memarian
19-Jun-2008

 من همیشه فکرکرده ام که این نظریه محور شرارت، خیلی احمقانه و غیرسازنده بود. از این که کسی کشوری را با یک لقب مورد خطاب قرار دهد، هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود. وقتی رئیس جمهور بوش داشت سخنرانی می کرد، من در جلسه حضور داشتم و شگفت زده بودم که او دارد از چه چیزی صحبت می کند. البته خیلی از دوستانم خوشحال بودند، که وی اشاره کرده که آنها چقدر شر هستند. اما این اسم گذاری هیچ راه حلی را به وجود نمی آورد، بلکه باعث سخت تر شدن کارها می شود.(به نظر من) لازم نیست با کشورهایی رابطه داشته باشیم، که حتما از آنها خوشمان بیاید.

>>>
recommended by News Goffer

Share/Save/Bookmark