نمايشگاه ' امپراتوری فراموش شده: جهان ايران باستان'
BBC persian
19-Jun-2008

از
روز نهم سپتامبر در موزه بريتانيا، نمايشگاهی با عنوان "امپراتوری فراموش
شده: جهان ايران باستان" با نمايش آثاری از فرهنگ و هنر ايرانی پيش از
اسلام برگزار می شود.

 

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark