گذري بر نقش شاهزادگان ساساني
Cultural Heritage News Agency
22-Jun-2008
سال 1384 دو اتفاق مهم در باستان شناسي ايران رخ داد که تقريبا هم زمان بودند. يکي حفاري هيات ايران و آلمان به سرپرستي دکتر هوف در شهر ساساني گور و ديگري کاوش هاي باستان شناسي در محوطه باستاني سنگ تراشان لرستان که سرپرستي آن را "مهرداد ملکزاده" بر عهده گرفته بود. >>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark