نیاز ناتو به سربازان بیشتر در جنگ افغانستان
BBC persian
23-Jun-2008 (one comment)

یک ژنرال ارشد پیمان ناتو می گوید اگر این پیمان قرار است نیروهای خود را از افغانستان در تاریخ از قبل تعیین شده خارج کند، نبرد در افغانستان در حال حاضر به شش هزار سرباز دیگر نیاز دارد.

>>>
Hajminator

Uncle Sam wants You

by Hajminator on

 

More soldiars are needed if something goes wrong with Iran ... Share/Save/Bookmark