ایران: تحریمهای اروپا متناقض و بی معناست
BBC
24-Jun-2008

روز سه شنبه، 24 ژوئن (4 تیر)، محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم اتحادیه اروپا را "تنگ نظرانه" توصیف کرد و گفت که "رویکردهای غیرقانونی، دوگانه و متناقض در شرایط و فضایی که بررسی بسته های پیشنهادی مطرح می باشد، بی معنا بوده و به شدت تقبیح می شود." اشاره آقای حسینی به بسته پیشنهادی گروه 1+5 شامل مشوق هایی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای خود، به ویژه غنی سازی اورانیوم، و همچنین مجموعه پیشنهادهای این کشور به جامعه جهانی است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark