نگاه امیدوارانه مقام آمریکایی به تأخیر ایران
BBC Persian
27-Jun-2008

یکی از مسئولان ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در واکنش به سخنان اخیر رئیس مجلس ایران که تأکید کرده غرب فرصت کوتاهی برای تعامل
با ایران دارد، گفت که زمان برای پاسخ ایران به بسته مشوقهایی که به این کشور عرضه شده، در حال سپری شدن است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark