بررسی نقش رسانه ها در جلوگیری از جنگ
BBC persian
12-Jul-2008

روز پنجشنبه جلسه ای در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن، سواز، با عنوان "ایران، جنگ، و رسانه ها" برگزار شد که هدف برگزارکنندگان آن بررسی نقشی بود که رسانه های ایرانی و غیر ایرانی می توانند در جلوگیری از حمله احتمالی به ایران داشته باشند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark