نشست کشورهاي نوروز
Cultural Heritage News Agency
26-Jul-2008

اجلاس پرونده نوروز با حضور 10 کشور حوزه مرتبط نيمه دوم مرداد امسال در تهران برگزار مي‌شود. پرونده نوروز که قرار است به صورت مشترک ميان کشورهاي حوزه نوروز ارائه شود، پس از برگزاري اين نشست و بررسي نهايي به عنوان پرونده مشترک براي ثبت در يونسکو ارسال مي‌شود.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark