سولژینیتسین نویسنده مشهور روسیه درگذشت
BBC Persian online
03-Aug-2008
آلکساندر سولژنیتسین، نویسنده مشهور روسیه که به خاطر افشای جنایات جوزف استالین در رمان هایش، بیست سال را در تبعید گذراند، در سن ۸۹ سالی درگذشته است.

 

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark