سپه وند به دور بعد صعود کرد
BBC
10-Aug-2008

این ورزشکار عنوان کرده بود "اگر نتوانم مدالی در المپیک بگیرم به احتمال زیاد بوکس را کنار خواهم گذاشت چرا که در بوکس نمی توانم هزینه های سنگین زندگی را جبران کنم."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark