مجادله کیهان و وزیر کشور بر سر یک قرارداد گاز
BBC
11-Sep-2008

روزنامه کیهان چاپ تهران علی کردان وزیر کشور ایران را به "تلاش برای انعقاد قرارداد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" برای فروش گاز به امارات متهم کرده و آقای کردان نیز در پاسخ، مطالب مدیر کیهان را "دروغ و غیر واقعی" خوانده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark