محدودیت استفاده از اینترنت پرسرعت همچنان ادامه دارد
Deutsche Welle
11-Oct-2008 (one comment)
کاربران اینترنت در ایران با سرعت رو به افزایش هستند و ایرانیان در برخی از زمینه‌ها از جمله در وبلاگ‌نویسی در رده‌های بالای جهانی قرار دارند. به رغم این، سرعت اینترنت در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای همسایه به شدت کم است و هزینه‌ی استفاده از آن حتا از گرانترین کشورهای اروپایی بیشتر >>>
recommended by bahram9821

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Fighting against Time

by Abarmard on

It's costly and useless. It's more capital spent to keep the technology away from the people than let the progress take its toll.

These are sad and inexcusable moves done by authoritarian governments around the world. I don't accept the argument that let market decide, all the way, but most of the time its the best way.