بقاياي 4 گور باستاني در گورستان خانقاه گيلوان كشف شد
Cultural Heritage News Agency
18-Oct-2008
در گورهاي كشف شده در گورستان خانقاه گيلوان استان اردبيل، تدفين به شکل ساده و در درون گورهاي چاله اي صورت گرفته است و بعد از انجام تدفين و پر كردن چاله گور، يک سنگ چين مدور از تخته سنگ ها و قطعه سنگ ها و لاشه سنگ ها بر روي گور ايجاد مي‌كردند، که قطر آنها متفاوت است >>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark