در زندان بر ما چه گذشت
Rooz Online / Shahran Rafizadeh
08-Feb-2009 (one comment)

در حکم صادر شده که پس از 4 بار تغيير قاضي پرونده در نهايت به امضاي "قاضي حسيني" با عنوان "رييس ‏شعبه 1059 دادگاه جزايي تهران و قاضي دادگاه انقلاب" رسيده، من شهرام رفيع زاده به همراه سه متهم ديگر ‏روزنامه نگار و وبلاگ نويس ديگر‎ ‎‏(اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمي، جواد غلام تميمي) در مجموع به 8 سال ‏و نيم زندان و 124 ضربه شلاق محکوم شده ايم. ‏حکم صادره از هر جهت بر مباني سستي بنا شده است. قاضي امضاء کننده، آن گونه که در حکم خود انشاء کرده ‏اصلي ترين استنادش "اقارير متهمان" بوده است. "اقرار" مورد نظر قاضي همان "اعترافات اجباري"است که ‏بنابر سناريوي از پيش طراحي شده در مرکزي ديگر، از من و ما تحت شکنجه جسمي و رواني، چشم بند و دست ‏بند، نگهداري طولاني در سلول انفرادي بازداشتگاهي مخفي، تهديد خود و خانواده، و ضرب و شتم، فشارهاي ‏رواني طاقت فرسا، بي خبري مطلق، عدم دسترسي به وکيل و هر وجود و م... >>>

News Goffer

heavy sentences for iranian bloggers

by News Goffer on

Total of 8.5 years of jail terms and 124 lashes for writing in their blogs?  Iranian Judiciary's "justice" never seems to amaze.Share/Save/Bookmark