welcome to University if you are supporting Gazan people
otopia.blogfa.com
12-Mar-2009 (2 comments)
پارتی بازی وقیح معاون وزیر علوم برای دانشجویان تنبل و مردودی بسیجی به بهانه غزه!

جناب آقای دکتر بطحایی

رییس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سلام. پیرو گفتگوی قبلی در خصوص دانشجویان بسیجی آن دانشگاه که به علت حضور در برنامه های حمایت از مردم غزه در امتحانات با مشکل مواجه شده اند و در بعضی از دروس نمره لازم را کسب نکرده اند، موجب تشکر است مساعدت و اقدام لازم در برگزاری امتحان در وقت مناسب و حذف پیش نیازی دروس مربوطه به عمل آید.

محمد حسینی
---------------------------------------------------
  لازم به ذکر است دکتر محمد حسینی معاون وزیر علوم می باشد که همچنین ریاست دانشگاه پیام نور را بر عهده دارد. به این علت است که از سربرگ دانشگاه پیام نور استفاده شده است.
منبع : otopia.blogfa.com

>>>
recommended by babak pirouzian

Share/Save/Bookmark

 
babak pirouzian

 

by babak pirouzian on

 

رییس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سلام. پیرو گفتگوی قبلی در خصوص دانشجویان بسیجی آن دانشگاه که به علت حضور در برنامه های حمایت از مردم غزه در امتحانات با مشکل مواجه شده اند و در بعضی از دروس نمره لازم را کسب نکرده اند، موجب تشکر است مساعدت و اقدام لازم در برگزاری امتحان در وقت مناسب و حذف پیش نیازی دروس مربوطه به عمل آید.

محمد حسینی
---------------------------------------------------
  لازم به ذکر است دکتر محمد حسینی معاون وزیر علوم می باشد که همچنین ریاست دانشگاه پیام نور را بر عهده دارد. به این علت است که از سربرگ دانشگاه پیام نور استفاده شده است.
رمنبع : otopia.blogfa.com


babak pirouzian

re-posting the story once more:

by babak pirouzian on

جناب آقای دکتر بطحایی

رییس محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سلام. پیرو گفتگوی قبلی در خصوص دانشجویان بسیجی آن دانشگاه که به علت حضور در برنامه های حمایت از مردم غزه در امتحانات با مشکل مواجه شده اند و در بعضی از دروس نمره لازم را کسب نکرده اند، موجب تشکر است مساعدت و اقدام لازم در برگزاری امتحان در وقت مناسب و حذف پیش نیازی دروس مربوطه به عمل آید.

محمد حسینی
---------------------------------------------------
  لازم به ذکر است دکتر محمد حسینی معاون وزیر علوم می باشد که همچنین ریاست دانشگاه پیام نور را بر عهده دارد. به این علت است که از سربرگ دانشگاه پیام نور استفاده شده است. 
: otopia.blogfa.com