مازندراني‌ها در 5 هزار سال قبل مرداني قوي هيکل و سوارکاراني ماهر بودند
Cultural Heritage News Agency
11-Apr-2009

مطالعات فيزيکال آنتروپولوژي روي اسکلت‌هاي بدست‌آمده از گوهر‌تپه مازندران و همچنين مطالعه روي رژيم غذايي آن‌ها نشان‌ مي‌دهد که مازندراني‌ها در 5 هزار سال قبل مردان قوي هيکلي بوده و سوارکاران بسيار ماهري بودند.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark