مقاله زیر نوشته ای است به قلم یکی ازکاربران سایت نقطه نظر خطاب به روزنامه کیهان.
بهائیان ایران. بهائیان ایران و اخبار ایران و جهان / amigo19
27-May-2009
نامه به کیهان

مقاله زیر نوشته ای است به قلم یکی ازکاربران سایت نقطه نظر خطاب به روزنامه کیهان.

نام ایزد منان
روزنامه کیهان چاپ 8/3/1387
احتراما ًبه عرض میرساند :

در رابطه با دیانت بهائی مصاحبه ای با آقای سید کاظم موسوی ،کار شناس و محقق تاریخ به چاپ رسیده بود که لازم دانستم نکاتی چند را خدمت آن جناب متذکرشده از در گاه خداوند منان مسئلت نمایم که چشمی بینا و دلی آگاه عطا نماید تا بی هیچ تعصب و غرض ورزی به انسانهای دیگر با هرگونه گرایش و تفکر؛ احترام بگذاریم و بتوانیم با یکدیگر ارتباطی دوستانه داشته باشیم .خداوند منان در آفرینش هیچ فرقی بین بندگان خود قرار نداده و چندان که در قرآن کریم نیز زیارت میکنیم" بدرستی که خلق نمودیم انسانها را از قبائل و شعوب مختلفه تا (خداوند را )بشناسند ".

ما چرا؟ با تعصبات بنیان کن به رای و نظر خود اصرار بورزیم ؟!.متن مصاحبه پر ازسوالات ،کاملا ًک... >>>

recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark