این نشست هیچگونه واکنشی از سوی کاندیدای مذکور را در پی نداشت.
sargije / amigo19
27-May-2009 (one comment)
Saturday، May 23، 2009 کمیته ی حق تحصیل، دانشگاه اصفهان، میر حسین موسوی!

کمیته ی حق تحصیل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه ی پی گیری مطالبات خود با بهره گیری از فضای انتخاباتی در سخنرانی میر حسین موسوی شرکت کرد و از آنجا که حق سوال فقط در انحصار نمایندگان مخصوصی قرار داشت یکی از عمده ترین مطالبات خود را که همانا تحقق حق تحصیل برای هزاران جوان بهایی ایرانی است با درج و استفاده از پلاکارد توسط شاخه اصفهان این تشکل بیان نمود.
این برنامه در دانشگاه اصفهان از ساعت 10 صبح آغاز و تا ساعت 12 برگزار شد. گفتنی است پلاکارده... >>>
recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark

 
default

Dear Fried,Do you believe in

by Anonymousnaive (not verified) on

Dear Fried,Do you believe in Santa Clause? In IRI There is only and only one person like the despotic shah that has his grip on the power and the presidential elections and the presidents are puppets and part of the show, so nothing really will happen in favor of democracy in Iran.
while there is not liberty for all the candidates to run for president, democracy is not but a mockery!