آنها را مجبور کردند که کارمندان بهائی خود را اخراج کنند.
بهائیان ایران. بهائیان ایران و اخبار ایران و جهان / amigo19
28-May-2009 (3 comments)

اخیراً در خرم آباد صاحبان مشاغل در بخش خصوصی از طرف وزارت اطلاعات احضار شده و آنها را مجبور کردند که کارمندان بهائی خود را اخراج کنند. جزئیات بیشتری دربارۀ این موضوع در دسترس نیست.

>>>
amigo19

فشار اقتصادی علیه بهائیان

amigo19


It is really sad that the IRI is using all the means at hand to soffocate the Bahai community in Iran,

using slander, lie, threats,false accusation,terror, and our countrymen inside and outside iran are hindered to take proper  stand on this terrible injustice and cruelty !Share/Save/Bookmark

 
alborz

Final acts of desperation!

by alborz on

Alborz


Mort Gilani

Shame On Islamists

by Mort Gilani on

All Iranians who are watching these crimes happening in their backyard and Islamic scumbags who are committing these horrendous crimes  should know that every single Iranian bears moral obligation to our Baha'i citizens and future Iranian governments must pay them back for what is being taken from Baha'is now.

May God save our Baha'i citizens from this savagery and madness