هشدار! برنامه جديد کودتاگران، گرفتن زمان از جنبش و اعتراف گيری از بازداشت شدگان
Gooya News / Saeed Alamolhoda
19-Jun-2009 (one comment)

گرفتن زمان از اين جنبش، در کنار تحليل رفتن انرژی آن و همچنين تلاش شديد برای اعتراف گيری از زندانيانی که اين روزها در بدترين شرايط ممکن قرار دارند، مرحله جديدی از کودتا است که از سه روز پيش کليد خورده است. از همين رو شريعتمداری کيهان و نيروهای تحت امر قاضی سعيد مرتضوی تلاش شبانه روزی خود را برای اعتراف گيری از اين زندانيان آغاز کرده اند

>>>
Ali Lakani

Forced Confessions, Again

by Ali Lakani on

Old tricks--forcing confessions of treason, and actions against "national security" are in the works, again.


Share/Save/Bookmark