حزب الله لبنان در میان سرکوبگران
goftani ha / Amir Farshad Ebrahimi
25-Jun-2009 (5 comments)

اگر به یاد داشته باشید در هنگام انتخابات و در حالی که هنوز حتا زمان انتخابات و رای گیری نیز به پایان نرسیده بود گروهی با حمله به ستاد مهندس موسوی در تهران و اشغال وی ستاد مذکور را با حکم دادستانی انقلاب اسلامی پلمب نمودند ، البته دادستانی هنوز مسئولیت این عملیات رانه تائید نموده و نه تکذیب امادر مطبوعات حکومتی درباره این یورش باز از عنوان تکراری و نخ نما شده دست داشتن لباس شخصی ها و خود سران در آن عملیات یاد شده اما آنچه قوت دارد هنوز ستاد فوق پلمب می باشد و بسیاری از افراد دستگیر شده در آن روز کماکان در بازداشت بسر می برند . اشغالگران ستاد که آغازگر این کودتای خونین بوده اند آنچنان سرمست و شادمان بودند که پس از اشغال ستاد اقدام به انداختن عکسهای یادگاری نیز نموده اند ! یکی از دوربینهای اشغالگران در کشاکش آن اشغال و درگیری بدست یکی از اعضای ستاد مهندس موسوی افتاده و پس از آن با واسطه ای بدست من رسید که در میان آن عکسها عکس ی... >>>

IRANdokht

"ماشین سیاه ها"

IRANdokht


Although I find this article interesting enough to share, I would have to make it clear that I do not trust this author.


Share/Save/Bookmark

 
default

The Guardian had a story on

by p09 (not verified) on

The Guardian had a story on this:

You need to scroll down to Tait's synopsis

//www.guardian.co.uk/news/blog/2009/jun/24/ir...


Golbaang

Irandokht jan

by Golbaang on

my bad, I did not know he was in Hezbollah at some point. your judgement is right.. 

 


IRANdokht

Golbaang jan

by IRANdokht on

You can google him and find out. His anti-regime activities are shady and have put other people at more risk than himself.
I have not seen anything that could convince me he's truly changed and that he's not the same IRI thug that he's been all his life. I have no reason to believe IRI's allegations that someone is spying against them either.

Maybe I am just too skeptical, but you can't take everything that comes to you as fact and real news these days.

IRANdokht


Golbaang

Irandokht,

by Golbaang on

I am sorry but i have to ask, why don't you trust the author? poor guy even has his photo posted!