زعمای ممکلت به این نتیجه رسیدند که هر چه احمدی نژاد کمتر صحبت کند، به صلاح نزدیک تر است
Norooz News / Ahmad Shirzad
27-Jun-2009 (3 comments)

دقت کرده اید که یکی دو هفته است صدای احمدی نژاد خاموش شده است؟ ظاهراً بعد از آن سخنرانی مشعشع 24 خرداد که مخالفان خود را خس و خاشاک نامید، برخی زعمای ممکلت به این نتیجه رسیدند که هر چه این آقا کمتر وسط میدان باشد به صلاح نزدیک تر است. این شد که خودشان آمدند وسط و ترجیح دادند در این برهه ی حساس، سرنوشت نظام را به دست ماجراجویی های کلامی احمدی نژاد ندهند.تا وقتی این جناب پشت میکروفن می رفت و در مورد سقوط عنقریب نظام جهانی و شنیده شدن صدای فرو ریختن ستون های اقتصاد و سیاست دنیا سخن می گفت و تا وقتی هر بار یک اظهار نظر نسنجیده مثل موضوع هولوکاست و یا رفتار نامربوط کار دست کشور و مردم می داد، ظاهراً کسی پیدا نمی شد کلام مهار ناپذیر او را کنترل کند و یا لااقل از پخش و اشاعه ی آن جلوگیری کند. برعکس، صدا و سیما مأموریت می یافت قربان صدقه "لحن مردمی" و "شفاف گویی" ایشان در عرصه ی سیاست (بخوانید حرف زدن های بی در و پیکر) برود و مرد... >>>

Majid Zahrai

wondering where mahmoud is?

by Majid Zahrai on

Ahmad Shirzad is a former reformist PM and member of the Participation Party (Mosharekat).  This article is a good representation of what people in Tehran think (and are still allowed to publish) about the fraudulent elections in Iran and the demise of Mahmoud Ahmadinejad in public opinion.

I cannot believe there are still people on this site who defend Mahmoud Ahmadinejad and think that these elections were not rigged.Share/Save/Bookmark

 
default

We need kah gel

by mostafaa (not verified) on

to stuff his big mouth with. Sometimes i think he is an under cover agent of those countries who hate Iran.


default

He makes a very good point:

by Nima1 (not verified) on

He makes a very good point: If he recieved 63% of the vote from a very high 85% turnout, then he must be a very popular and uniting figure right?! Yet the regime has silenced him because they know his rants will only further anger the large majority that oppose him.