رهبران سياسی ايران در زندان شکنجه ميشوند تا برای هميشه خاموش گردند
VOA / Amnesty International / الهه شريف پور
30-Jun-2009

در بيانيه ای که روز دوشنبه ٨ تيرماه منتشر شده است سازمان عفو بين الملل نگرانی عميق خود را در رابطه با احتمال شکنجه آن دسته از رهبران سياسی که در روزهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران بازداشت و زندانی شده اند ابراز کرده است.
مقامات اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر علت اعمال شکنجه عليه رهبران سياسی در بند را وادار کردن آنها به اعتراف دانسته اند تا زمينه برای برگزاری محاکم غير عادلانه برای اين زندانيان آماده شود. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود می افزايد با اعترافا تی که به زور و تحت شکنجه از رهبران سياسی زندانی گرفته شده می توانند در دادگاه به مرگ مجکوم شوند.
محسن امين زاده، عبدالله رمضان زاده و مصطفی تاجزاده درساعات اوليه روز ١٦ ژوئن در منازل خود بازداشت شده و اين همزمان با دستگيری بسياری از رهبران سياسی در کشور بوده است. مقامات سازمان عفو بين الملل می گويند از اخبار رسيده به اين سازمان اين سه ... >>>

recommended by IRANdokht

Share/Save/Bookmark